1. نقاشان داخل غارها در دوره پارینه سنگی چه اهدافی را از این کار دنبال می کردند؟
2. از آثار دوره نوسنگی جهان کدام اند؟یکی را به دلخواه توضیح دهید؟
3. زیگورات را تعریف کنید و مهمترین زیگورات دوره سومری ها را نام برده و ویژگی های آن را بیان کنید؟
4. هنر دوره آشوری چگونه آمیزه ای از هنر سومر وبابل است توضیح دهید؟
5. مقابر مصطبه ای را تعریف کنید و ویژگی های فضاهای آن را بر شمرید؟
6. هرم مقبره زوسر کارکردی دوگانه داشته، ضمن تعریف زوسر آن دو کارکرد را بنویسید؟
7. اهرام ثلاثه مصر را نام برده و کهن ترین هرم کدام است؟و ویژگی های این هرم را مختصرا توضیح دهید؟
8. ویژگی های معماری دوره پادشاهی میانه مصر را بیان کرده و دو بنای مهم این دوره را نام ببرید؟
9. ویژگی های مقبره حشتپ سوت را بیان کنید.
10. ویژگی های کلی معماری مصر رامختصرا بیان کنید.
11. زیگورات چغازنبیل در کجا و توسط چه کسی ساخته شده است؟و ویژگی های فرمی این زیگورات چیست؟
12.  آثار معماری به جای مانده از دوره مادها چیست؟
13. تپه نوشیجان در کجا واقع شده و مربوط به کدام دوره تاریخی است؟
14. چه بناهایی در پاسارگاد که از کارهای بزرگ کوروش است وجود دارند؟
15. کاخ آپادانا  شوش اثر کیست؟
16. تخت جمشید در کجا واقع شده و در چند دوره تکمیل وساخته شده است؟
17. آرامگاه های صخره ای هخامنشیان در کجا واقع شده است و ویژگی های آن را بیان کنید؟
18. ویژگی های معماری پارتی ها ار بیان کنید؟
19. کاخ آشور از نظر معماری چه تاثیراتی بر بناهای دوره اسلامی داشته است؟
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،


1.مهمترین آثار معماری مصر کهن را نام ببرید. (چهار مورد)
2.مهمترین آثار به جای مانده از تمدن عیلام را نام ببرید.(سه مورد)
3.مهمترین آثار  معماری هخامنشیان را نام ببرید.(چهار مورد)
4.معبد آشور از آثار معماری کدام دوره تاریخی است.
5.سه نمونه از آثار معماری بابل جدید را نام ببرید.
6.نگرش آکدی ها به جهان چگونه بیان شده است.
7.مهمترین آثار معماری دوره بابل کهن کدامند؟
8.استفاده فراوان از نقش برجسته های انتزاعی و کشف و استفاده از آجر لعابدار از مشخصه های هنر و معماری تمدن دوره ............... است.
9.آخرین تمدن بین النهرین همزمان با حکومت مادها در ایران کدام است؟
10.منظور از مصر کهن چه دوره ای است؟ توضیح دهید.
11.مقابر مصطبه‌ای چه بناهایی بودند و مربوط به کدام تمدن هستند؟
12.کدام دوره پادشاهی به دوره باشکوه معابد مصری نسبت داده شده؟
13.استفاده از تیر چوبی و ابداع طاق های تخت در جهان از ابداعات معماری در عصر ............ است.
14.ساخت شهرهای دایره ای شکل، از تحولات معماری و هنر در عصر ................. است.
15.مهمترین ابداعات معماری عصر ساسانیان رانام ببرید. ذکر 3مورد کافی است.
16.مهمترین آثار معماری ساسانیان کدامند. 4مورد را فقط نام ببرید.

 
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،


1- کدامیک جزو مراحل مختلف مرمت از لحاظ فنی نیست؟
1)رفع خطر از بنا    2)مرمت استحفاظی و استحكامی    3) پی بندی       4)مرمت جامع
2- برای جلوگیری از ویرانی ها و پیشرفت خرابی در بناها، در درجه اول باید:
1)آسیب ها و عارضه ها را پوشاند   2) با تعادل مبارزه کرد   3) با آسیب ها و عارضه ها مبارزه کرد  4) با عوامل مخل مبارزه کرد
٣- کدامیک از عوامل زیر به ماندگاری بناهای مرمت شده کمک بیشتری می‌کند؟
1)تکیه بر تاریخ و بازتاب دادن آموزش‌های تجربی آن   2) پیوند دادن و یگانه کردن شکل و ماده   3) جداسازی بناهای ارزشمند مرمت شده از دیگر بناهای مجاورش  4) زنده نگه داشتن فضا (یا فضاهای) درونی و کارآی بنا
4- هر اثر معماری با توجه به زمان و مكان شكل گیری خود دو بعد مشخص دارد، به ترتیب کدامیک هستند؟
1)تاریخی- اجتماعی   2) تاریخی – مرمتی      3) ایستایی – تاریخی    4) ایستایی – مرمتی
5- ماده در ایجاد یك اثر معماری چه نقشی را ایفا می كند؟
1)عملكردی – سازه ای   2) سازه ای – سیمایی   3) زیبایی- هماهنگی   4) عملكردی – سیمایی
6- واژه شناسی:
الف)كدامیك از موارد زیر معادل واژه اسپر است؟
1)ستون     2) تیر    3) دیوار غیر باربر    4) دیوار باربر
ب)كدامیك از موارد زیر معادل واژه آمود است؟
1) ملات   2) كاهگل   3) تزئینات الحاقی  4) شفته بدون آهك
ج)معقلی چیست؟
1)گره سازی آجری   2) کنگره‌های چوبی لبه بام ایوان‌ها  3) پایه ستون‌های سنگی  4) گره سازی مختلط آجر وكاشی
د)شیوه گردچین:
1) نوعی چیدن آجر به صورت رومی در گنبد است.  2) نوعی چیدن آجر به صورت ضربی در گنبد است.  3) نوعی چیدن آجر به صورت تركیبی از ضربی و رومی است.   4) نوعی چیدن آجر در گنبد به صورت شعاعی متمایل به مركز گنبد است.
7- مناسب ترین جنس برای شاهدگذاری، جهت شناسایی ترك  در بنا چیست؟
1)فلز       2) گچ         3) چوب     4) كاغذ 
8- مهمترین اصل در حفظ و نگهداری ابنیه چیست؟
1)بهره گیری اقتصادی از بنا    2) بازگرداندن حیات تازه به بنا     3) مقابله با خطرات احتمالی تخریب بنا   4) تحكیم و مقاوم سازی بنا
9- برای شناسایی ترك‌ها و میزان پیشروی آنها:
1)بایستی آمود بنا را مورد بررسی قرار دهید.   2) بایستی شواهد آن را در پی دید.   3) بایستی لایه‌های زمین را بررسی كرد.   4) از شواهد گچی یا شیشه‌ای استفاده می‌شود.
10-کلاف‌بندی چوبی که در محل پاکار قوس‌ها به کار می‌رود چه خاصیتی دارد؟
1)نیروهای رانشی را کنترل می‌نماید.  2) باعث انتقال بار یکنواخت طاق بر روی جرزها می‌گردد.   3) باعث خنثی نمودن نیروهای فشاری وارده شده از سقف می‌شود.   4) جهت اجرای تاق مورد استفاده بوده و بعد از تاق‌زنی کارائی خاصی ندارد.
11- هدف از مرمت چیست؟
1)تثبیت گونه‌ معماری بنای مورد نظر است  2) تثبیت دوباره‌ی عناصر باربر و سازه‌ای بناست  3) تثبیت دوباره ی یگانگی بالقوه اثر هنری است   4) تثبیت یک کاربری است که بتواند متضمن ادامه حیات بنا باشد.

طبقه بندی: آزمون های کلاسی،

تاریخ : پنجشنبه 1393/04/5 | 07:33 ق.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی

1:کدام گزینه در مورد پوشش آسمانه درست است؟
  1)پوشش قوسی 2) پوشش منحنی 3 )پوشش گنبدی 4) پوشش مسطح
 2:از نظر ایستایی نقش اصلی گنبد های دو پوشش چیست؟
1)خنثی کردن رانش 2)رطوبت 3)سقف حفاظتی 4)گرما و سرما
3:کدام گزینه برای مرمت و تقویت سازه قوسهای قدیمی استفاده می شود؟
1)تخریب قوس 2)تقویت سازه با استفاده از کلاف بتنی در مغز کار 3)تعویض قوس با قوس های جدید 4)استفاده از گل رس
4:کدام گزینه باعث حفاظت و تضمین حیات یک بنای تاریخی می گردد؟
1)تهیه نقشه کامل بنا 2)خشک کردن اطراف پی ها 3)پیدا کردن دلایل ترک در بنا 4)رفع خطر از بنا
5:کدام گزینه باعث ترک در بنا می گردد؟
1)انقباض و انبساط 2)همگن بودن مصالح 3)وجود مصالح خشتی در دیوارها 4)کلیه موارد
6:در یک بنای قدیمی طاق های آن در حال رانش هستند برای جلوگیریی از رانش چه کار باید انجام داد؟
1)اجرای طاق  به اندازه ی طاق نعلی در کنار آن 2)ریختن طاق چوبی باعث ریخته شدن بقیه طاق ها می گردد 3)استفاده از روش آهن کشی 4)اجرای اندود سیمان گچ بر روی آن
7:کدام گزینه باعث می شود که تخریب بیشتری به بنا وارد گردد؟
1)استفاده از بنا 2)جلو گیری از استفاده و زندگی دربنا3)احیای بنا 4)تغیر کاربری با حفظ اصول و ارزش های فرهنگی بنا
8:هر اثر معماری با  توجه به مکان  و زمان شکل گیری بنا  چه ابعاد مشخصی دارد؟
1)تاریخی و اجتماعی 2)تاریخی مرمتی 3)ایستایی و تاریخی 4)ایستایی و مرمتی
9:ماده در ایجاد اثر چه نقش های عمده ای ایفاد می کند؟
1)نقش عملکردی و سازه ای 2)نقش سازه و سیمایی 3) نقش سیمایی و عملکردی4) نقش زیبایی و هماهنگی
10:به کدام یک از موارد زیر اسپر می گویند؟
1)تیر2)ستون 3)دیوار باربر 4)دیوار غیر باربر
11:برای تضمین تعادل و قوس و خنسی کردن رانش آن،در معماری ایران در کدام روش استفاده شده است؟
1)سنگین کردن دهانه قوس 2)سنگین کردن افراز قوس 3)سنگین کردن تکیه گاه قوس 4)سنگین کردن شلال قوس
12:شناسایی کدام ضایعات  در مرمت ابنیه در درجه اول ضرورت قرار دارد؟
1)سقف ها 2)سیستم های دفع آب باران 4)دیوار ها، پی و شالوده ها
13:امکان ترک پذیری کدام یک مصالح زیر بسیار نازل است؟
1)سنگ آهگ 2)سیمان 3)مرمر 4)آجر
14:کدام مورد از عوامل طبیعی موثر در تخریب نیست؟
1)آتش سوزی 2)رعد و برق 3)عوامل بیولوژیک 4)رطوبت
15:عوامل اصلی در تخریب بنای های خشتی به ترتیب اهمیت چه می باشد؟
1)باد-باران 2)باران- باد 3)برف -باران4)باران –برف
16:از چه جنس شاهد هایی برای شناسایی ترک و نشست در بنا می توان استفاده کرد؟
1)فلزی 2)گچی 3)آهکی 4)سنگی
17:برای خنثی کردن نیروی رانشی کدام یک از مصالح زیر به دلیل سرعت عمل و اجرا و سهولت  دسترسی مناسب است؟
1)آهن 2)بتن 3)چوب 4)کابل
18:مهمتربن اصل در نگهداری ابنیه چیست؟
1)بهرگیری اقتصادی از بنا 2)باز گرداندن حیات تازه به بنا 3)تحکیم و مقاوم سازی بنا 4)مقابله با خطرات احتمالی تخریب بنا
19:در خصوص  پوشش های معماری سنتی صحیح است؟
1)پوشش مسطح یا تیر پوش-پوشش آسمانه یا منحنی
2)پوشش مسطح و آسمانه-پوشش منحنی یا تیر پوش
3) پوشش مسطح و آسمانه- پوشش منحنی یا سغ
4)پوشش مسطح یا سغ –پوشش آسمانه یا منحنی
20:در معماری ایران،کاربرد پشت بند در قوس ها چه بوده است؟
1)برای کم کردن قوس 2)تعادل قوس و خنثی کردن رانش آن 3)در مساجد استفاده می شود 4)برای زیبایی قوس
21:روش های اجرای قوس در معماری سنتی ایران کدام گزینه است؟
1)روش بیضوی –روش ضربی – تیغه ای 2)روش رومی – روش پر- روش لاپوش 3) روش تیغه ای – روش گرد –روش پر 4)روش تیزه ای –روش رومی - روش لاپوش
22:کدام گزینه مراحل مختلف و تضمین ادامه  حیات یک بنای تاریخی از لحاظ فنی می باشد؟
1)مرمت کامل -دوره ساخت بنا 2) آسیب شناسی - تعداد طبقات بنا 3) دوره ساخت بنا-رفع خطر از بنا  4) رفع خطر از بنا-مرمت استحفاظی –مرمت استحکامی
23:در مرمت استحفاظی و استحکامی ابتدا باید چه کاری انجام گیرد؟
1)شناسایی مواد و مصالح 2)آسیب شناسی 3)انجام رفع خطر 4) اصلاح نقوش و کاشیکاری
24:کدام گزینه از عوامل موثر در تخریب بنا می باشد؟
1)عوامل اجتماعی و سوانح 2) عوامل طبیعی3) عواملتخریب مستقیم به وسیله مردم 4)همه موارد
25:شیوه مقابله با رطوبت در کف در ابنیه قدیمی چه بوده است؟
1)استفاده از گربه رو 2) موادی چون یونولیت 3)ایزوگام 4)استفاده از پوکه
26:روش شاهدگذاری برای چه کاری استفاده می گردد؟
1)برای شناسایی ترک 2) برای مشخص کردن قسمت های مهم بنا 3) برای قسمت هایی که نتوانیم برداشت کنیم 4) برای قسمت های مرطوب
27:آهن کشی برای کدام قسمت از بنا استفاده می گردد؟
1)سر در ایوان ها 2) گنبدها 3) دیوارها 4) پی ها
28:برای خنثی کردن نیروهای رانشی در ساختمان های دارای ظرافت و تزئینات خاص از کدام روش استفاده می شود؟
1) بتون آرمه 2) آهن 3) دوخت و دوز 4) میل مهار
29:کدام یک از گزینه ها مهم ترین اصل در نگهداری ابنیه فرهنگی- تاریخی میباشد؟
1) مرمت 2) آسیب شناسی 3) احیاء 4) تحکیم
30:در معماری ایران برای تضمین تعادل قوس از چه روش استفاده شده است؟
1) استفاده از پشت بند 2) استفاده از مصالح جدید 3) استفاده از قوس 4) سبک کردن تکیه گاه
31: اساسی ترین بخش قبل از هر اقدام مرمتی چیست؟
1) تشخیص عوامل ضایعه و رفع آن  2) اقدامات حفاظتی  3) تشخیص عارضه 4) انتخاب نحوه تعمیر بنا
32:برای بستن و نگهداری سریع و موقت نیروهای رانشی از کدام ابزار زیر استفاده می شود؟
1)کابل 2) میل مهار 3)آهن کشی 4)کلاف بتنی
33:مصالح مورد استفاده برای خنثی کردن نیروی های رانشی عبارتند از:
1)چوب –بتن آرمه –کابل –میل مهار  -آهن
2)بتن –چوب –میل مهار
3)کامپوزیت –آجر –بتن –چوب
4)آجر –چوب –آهن
34:پیش از هرگونه  اقدامی در جریان  مرمت بناهای تاریخی چه کاری باید ابتدا صورت پذیرد؟
1) پی کنی، عملیات دوخت و دوز در قسمت های مودر لزوم بنا  2)پی کنی-جاسازی مصالح در پی و دیوار 3)عملیات کلاف کشی جهت مهار نیروی های رانشی 4)عملیات حفاظتی –شمع بندی و رفع خطر
35:اساسی ترین بخش از هر اقدام مرمتی تشخیص........یا ........است.
1)ایستایی -پایداری 2)ضایعه –عارضه 3)مجموعه –بافت 4)تغیر شکل – عوامل مخرب
36:کدام از عوامل زیر باعث افزایش  ناشی از یخبندان می شود ؟
1) موریانه 2) باد 3) اقلیم 4)زلزله

 
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،

1- برای جلوگیری از ویرانی ها و پیشرفت خرابی در بناها، در درجه اول باید:
1) آسیب ها و عارضه ها را پوشاند
2) با تعادل مبارزه کرد
3) با آسیبها و عارضه ها مبارزه کرد
4) با عوامل مبارزه کرد
2- کدامیک از عوامل زیر به ماندگاری بناهای مرمت شده کمک بیشتری می‌کند؟
1) تکیه بر تاریخ و بازتاب دادن آموزش‌های تجربی آن.
2) پیوند دادن و یگانه کردن شکل و ماده.
3) جداسازی بناهای ارزشمند مرمت شده از بناهای دیگر مجاورش.
4) زنده نگه داشتن فضا (یا فضاهای) درونی و کارآی بنا
3-در شکل مقابل باز شدن آجرکاری به علت است؟
1) کشش حاصل از فشار است.
2) نیروی فشاری است.
3)نیروی برشی و فشاری است.
4) نیروی کششی و فشاری است.
4- مفاد بندهای زیر در کدام یک از منشورهای بین‌المللی اشاره گردیده است؟
مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل ساخته‌های معماری منفرد است، بلکه فضای شهری و مناظری را که شاهد گویایی از یک تمدن خاص، از یک تحول مشخص و از یک حادثه تاریخی است را نیز شامل می‌گردد ..........
1) مفاد بندهای 1 و 3 و 5 قطعنامه آمستردام 1975
2) مفاد بندهای 1 و 6 و 7 قطعنامه ونیز در سال 1964
3) مفاد بندهای 4 و 5 و 7 منشور بورا
5- هشت اثر ثبت شده جهانی ایران کدامند؟
1) بیستون، تخت جمشید، میدان نقش جهان، گنبد قابوس، بازار تبریز، کلیساهای آذربایجان، شیخ صفی الدین اردبیلی
2) بیستون، سلطانیه، تخت سلیمان، پاسارگاد، تخت جمشید، چغازنبیل، منظر فرهنگی بم، میدان نقش جهان اصفهان
3) چغازنبیل، شیخ صفی الدین اردبیل، بازار تبریز، پاسارگاد، میدان نقش جهان اصفهان، یزد، تخت جمشید، منظر فرهنگی بم
4) سلطانیه، بیستون، چغازنبیل، تخت جمشید، تخت سلیمان، گنبد قابوس، کلیساهای آذربایجان، پاسارگاد
6)سه شاخصه موجود در پدیده میراث فرهنگی را توضیح دهید.
7)خلاصه نظریه بوئی تو را در چهار محور توضیح دهید.
8)درباره پاکسازی سبکی توضیح دهید.
9)آثار میراث جهانی ایرانیان را نام ببرید.
10)بر اساس ماده 1 قطعنامه ونیز، اثر تاریخی را تعریف کنید.
11)درباره انجمن آثار ملی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، توضیح دهید.
12)درباره عوامل مخل داخلی و خارجی توضیح دهید.
13)درباره رابطه بین عارضه، عدم تعادل، و عامل مخل؛ با ذکر یک مثال توضیح دهید.
14)چهار نکته مهم در حفاظت را توضیح دهید.
15)استفاده از کمربند فلزی برای کنترل تَرکهای گنبد، زیر محور خنثی، چه معایبی دارد؟
16)چهار وجه تفاوت یک ترک کهنه و نو را توضیح دهید.
17)چهار مورد از عوامل مخل داخلی؛ و چهار مورد از عوامل مخل خارجی را فقط نام ببرید.
18)چهار آلاینده مهم موجود در هوا که بر بناهای تاریخی تأثیر منفی دارند، فقط نام ببرید.
19)منشور آتن درباره بکارگیری سبکهای جدید در محوطه های باستانی چه نظری دارد؟
20)نظریه منظر سازی راسکین را توضیح دهید.
21)درباره شناخت گذشته یک بنای تاریخی توضیح دهید.
22)چهار مورد از تخلفات حوزه میراث فرهنگی را فقط نام ببرید.
23)چهار مورد از فعالیتهای لیست حفاظت را فقط نام ببرید.
24)درباره نصب شمع مرکب در پشت دیوارهای بلند و طویل، با رسم شکل توضیح دهید.
25)منظور از مرمت در معنای عام چیست؟

 
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic