تبلیغات
میراث زمان - نمونه سوالات درس آشنایی با معماری جهان


1.مهمترین آثار معماری مصر کهن را نام ببرید. (چهار مورد)
2.مهمترین آثار به جای مانده از تمدن عیلام را نام ببرید.(سه مورد)
3.مهمترین آثار  معماری هخامنشیان را نام ببرید.(چهار مورد)
4.معبد آشور از آثار معماری کدام دوره تاریخی است.
5.سه نمونه از آثار معماری بابل جدید را نام ببرید.
6.نگرش آکدی ها به جهان چگونه بیان شده است.
7.مهمترین آثار معماری دوره بابل کهن کدامند؟
8.استفاده فراوان از نقش برجسته های انتزاعی و کشف و استفاده از آجر لعابدار از مشخصه های هنر و معماری تمدن دوره ............... است.
9.آخرین تمدن بین النهرین همزمان با حکومت مادها در ایران کدام است؟
10.منظور از مصر کهن چه دوره ای است؟ توضیح دهید.
11.مقابر مصطبه‌ای چه بناهایی بودند و مربوط به کدام تمدن هستند؟
12.کدام دوره پادشاهی به دوره باشکوه معابد مصری نسبت داده شده؟
13.استفاده از تیر چوبی و ابداع طاق های تخت در جهان از ابداعات معماری در عصر ............ است.
14.ساخت شهرهای دایره ای شکل، از تحولات معماری و هنر در عصر ................. است.
15.مهمترین ابداعات معماری عصر ساسانیان رانام ببرید. ذکر 3مورد کافی است.
16.مهمترین آثار معماری ساسانیان کدامند. 4مورد را فقط نام ببرید.

 
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی