تبلیغات
میراث زمان - شعارهای روز جهانی گردشگری از سال 1980 تا 2013

1980 Tourism’s contribution to the preservation of cultural heritage and to peace and mutual understanding سهم گردشگری در حفاظت از میراث فرهنگی، صلح و تفاهم
1981 Tourism and the quality of life گردشگری و کیفیت زندگی
1982 Pride in travel: good guests and good hosts بالندگی در سفر : میهمان خوب و میزبان خوب
1983 Travel and holidays are a right but also a responsibility for all سفر وتعطیلات حق همه است اما مسئولیت همه نیز هست
1984 Tourism for international understanding, peace and cooperation گردشگری در خدمت تفاهم، صلح و همکاری بین المللی
1985 Youth Tourism: cultural and historical heritage for peace and friendship توریسم جوان : میراث فرهنگی و تاریخی برای صلح ودوستی
1986 Tourism: a vital force for world peace توریسم : نیروی حیاتی برای صلح جهانی
1987 Tourism for development گردشگری در خدمت توسعه
1988 Tourism: education for all توریسم : آموزش برای همه
1989 The free movement of tourists creates one world حرکت و جابجایی آزاد گردشگران یک جهان می سازد
1990 Tourism: an unrecognized industry, a service to be released (”The Hague Declaration on Tourism”) توریسم : صنعت ناشناخته، خدماتی که باید عرضه شود (بیانیه لاهه)
1991 Communication, information and education: power lines of tourism development ارتباطات ،اطلاعات و آموزش : خطوط قدرت توسعه توریسم
1992 Tourism: a factor of growing social and economic solidarity and of encounter between people توریسم: عامل رشد اجتماع و انسجام اقتصادی و تعامل میان مردم
1993 Tourism development and environmental protection: towards a lasting harmony توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست: به سوی هماهنگی پایدار
1994 Quality staff, quality tourism کیفیت کارکنان ، کیفیت توریسم
1995 WTO: serving world tourism for twenty years سازمان جهانی گردشگری: بیست سال خدمت برای گردشگری
1996 Tourism: a factor of tolerance and peace توریسم : عامل تحمل و صلح
1997 Tourism: a leading activity of the twenty-first century for job creation and environmental protection گردشگری: فعالیتی چشمگیر در قرن بیست و یکم برای اشتغال زایی و حفاظت از محیط زیست
1998 Public-private sector partnership: the key to tourism development and promotion مشارکت بخش‌های دولتی و بخش خصوصی: کلید توسعه گردش‌گری مکزیک
1999 Tourism: preserving world heritage for the new millennium گردشگری؛ حفظ میراث جهانی را برای هزاره جدید شیلی

2000 Technology and nature: two challenges for tourism at the dawn of the twenty-first century فن‌آوری و طبیعت؛دو چالش گردش‌گری در طلیعه قرن 21 آلمان
2001 Tourism: a toll for peace and dialogue among civilizations گردشگری؛ وسیله‌ای برای صلح و گفت‌وگوی تمدن‌ها ایران
2002 Ecotourism, the key to sustainable development اکوتوریسم، کلید توسعه پایدار کاستاریکا
2003 Tourism: a driving force for poverty alleviation, job creation and social harmony گردشگری؛نیروی محرکه برای کاهش فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی، اجتماعی و هارمونی الجزایر
2004 Sport and tourism: two living forces for mutual understanding, culture and the development of societies ورزش و گردشگری؛ دو نیروی محرک برای درک متقابل، فرهنگ و توسعه جوامع مالزی
2005 Travel and transport: from the imaginary of Jules Verne to the reality of the 21st century سفر و حمل و نقل؛ از رویاهای ژول ورن تا واقعیت قرن 21 قطر
2006 Tourism Enriches غنای گردشگری پرتغال
2007 Tourism opens doors for women گردشگری درها را روی زنان می‌گشاید سریلانکا
2008 Tourism Responding to the Challenge of Climate Change and global warming تغییرات آب‌وهوایی و صنعت گردش‌گری پرو
2009 Tourism – Celebrating Diversity گردشگری تجلیل از گوناگونی غنا
2010 Tourism & Biodiversity
روز جهانی گردشگری “گردشگری و تنوع زیستی” چین
2011 Tourism Linking Cultures گردشگری،ارتباط دهنده فرهنگ ها مصر
2012 Tourism and Sustainable Energy, Powering Sustainable Development توریسم و انرژی پایدار ـ ارتقای توسعه پایدار اسپانیا
2013 Tourism and Water: Protecting Our Common Future گردشگری و آب: حفاظت از آینده مشترک مالدیو

منبع: سایت نخستین جشنواره مشارکت ملی گردشگری
آدرس سایت: www.irantourismfestival.com
طبقه بندی: گردشگری،

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی