تبلیغات
میراث زمان - نمونه سوالات مرمت
تاریخ : پنجشنبه 1393/04/5 | 06:33 ق.ظ | نویسنده : پیمان سلیمانی روزبهانی

1:کدام گزینه در مورد پوشش آسمانه درست است؟
  1)پوشش قوسی 2) پوشش منحنی 3 )پوشش گنبدی 4) پوشش مسطح
 2:از نظر ایستایی نقش اصلی گنبد های دو پوشش چیست؟
1)خنثی کردن رانش 2)رطوبت 3)سقف حفاظتی 4)گرما و سرما
3:کدام گزینه برای مرمت و تقویت سازه قوسهای قدیمی استفاده می شود؟
1)تخریب قوس 2)تقویت سازه با استفاده از کلاف بتنی در مغز کار 3)تعویض قوس با قوس های جدید 4)استفاده از گل رس
4:کدام گزینه باعث حفاظت و تضمین حیات یک بنای تاریخی می گردد؟
1)تهیه نقشه کامل بنا 2)خشک کردن اطراف پی ها 3)پیدا کردن دلایل ترک در بنا 4)رفع خطر از بنا
5:کدام گزینه باعث ترک در بنا می گردد؟
1)انقباض و انبساط 2)همگن بودن مصالح 3)وجود مصالح خشتی در دیوارها 4)کلیه موارد
6:در یک بنای قدیمی طاق های آن در حال رانش هستند برای جلوگیریی از رانش چه کار باید انجام داد؟
1)اجرای طاق  به اندازه ی طاق نعلی در کنار آن 2)ریختن طاق چوبی باعث ریخته شدن بقیه طاق ها می گردد 3)استفاده از روش آهن کشی 4)اجرای اندود سیمان گچ بر روی آن
7:کدام گزینه باعث می شود که تخریب بیشتری به بنا وارد گردد؟
1)استفاده از بنا 2)جلو گیری از استفاده و زندگی دربنا3)احیای بنا 4)تغیر کاربری با حفظ اصول و ارزش های فرهنگی بنا
8:هر اثر معماری با  توجه به مکان  و زمان شکل گیری بنا  چه ابعاد مشخصی دارد؟
1)تاریخی و اجتماعی 2)تاریخی مرمتی 3)ایستایی و تاریخی 4)ایستایی و مرمتی
9:ماده در ایجاد اثر چه نقش های عمده ای ایفاد می کند؟
1)نقش عملکردی و سازه ای 2)نقش سازه و سیمایی 3) نقش سیمایی و عملکردی4) نقش زیبایی و هماهنگی
10:به کدام یک از موارد زیر اسپر می گویند؟
1)تیر2)ستون 3)دیوار باربر 4)دیوار غیر باربر
11:برای تضمین تعادل و قوس و خنسی کردن رانش آن،در معماری ایران در کدام روش استفاده شده است؟
1)سنگین کردن دهانه قوس 2)سنگین کردن افراز قوس 3)سنگین کردن تکیه گاه قوس 4)سنگین کردن شلال قوس
12:شناسایی کدام ضایعات  در مرمت ابنیه در درجه اول ضرورت قرار دارد؟
1)سقف ها 2)سیستم های دفع آب باران 4)دیوار ها، پی و شالوده ها
13:امکان ترک پذیری کدام یک مصالح زیر بسیار نازل است؟
1)سنگ آهگ 2)سیمان 3)مرمر 4)آجر
14:کدام مورد از عوامل طبیعی موثر در تخریب نیست؟
1)آتش سوزی 2)رعد و برق 3)عوامل بیولوژیک 4)رطوبت
15:عوامل اصلی در تخریب بنای های خشتی به ترتیب اهمیت چه می باشد؟
1)باد-باران 2)باران- باد 3)برف -باران4)باران –برف
16:از چه جنس شاهد هایی برای شناسایی ترک و نشست در بنا می توان استفاده کرد؟
1)فلزی 2)گچی 3)آهکی 4)سنگی
17:برای خنثی کردن نیروی رانشی کدام یک از مصالح زیر به دلیل سرعت عمل و اجرا و سهولت  دسترسی مناسب است؟
1)آهن 2)بتن 3)چوب 4)کابل
18:مهمتربن اصل در نگهداری ابنیه چیست؟
1)بهرگیری اقتصادی از بنا 2)باز گرداندن حیات تازه به بنا 3)تحکیم و مقاوم سازی بنا 4)مقابله با خطرات احتمالی تخریب بنا
19:در خصوص  پوشش های معماری سنتی صحیح است؟
1)پوشش مسطح یا تیر پوش-پوشش آسمانه یا منحنی
2)پوشش مسطح و آسمانه-پوشش منحنی یا تیر پوش
3) پوشش مسطح و آسمانه- پوشش منحنی یا سغ
4)پوشش مسطح یا سغ –پوشش آسمانه یا منحنی
20:در معماری ایران،کاربرد پشت بند در قوس ها چه بوده است؟
1)برای کم کردن قوس 2)تعادل قوس و خنثی کردن رانش آن 3)در مساجد استفاده می شود 4)برای زیبایی قوس
21:روش های اجرای قوس در معماری سنتی ایران کدام گزینه است؟
1)روش بیضوی –روش ضربی – تیغه ای 2)روش رومی – روش پر- روش لاپوش 3) روش تیغه ای – روش گرد –روش پر 4)روش تیزه ای –روش رومی - روش لاپوش
22:کدام گزینه مراحل مختلف و تضمین ادامه  حیات یک بنای تاریخی از لحاظ فنی می باشد؟
1)مرمت کامل -دوره ساخت بنا 2) آسیب شناسی - تعداد طبقات بنا 3) دوره ساخت بنا-رفع خطر از بنا  4) رفع خطر از بنا-مرمت استحفاظی –مرمت استحکامی
23:در مرمت استحفاظی و استحکامی ابتدا باید چه کاری انجام گیرد؟
1)شناسایی مواد و مصالح 2)آسیب شناسی 3)انجام رفع خطر 4) اصلاح نقوش و کاشیکاری
24:کدام گزینه از عوامل موثر در تخریب بنا می باشد؟
1)عوامل اجتماعی و سوانح 2) عوامل طبیعی3) عواملتخریب مستقیم به وسیله مردم 4)همه موارد
25:شیوه مقابله با رطوبت در کف در ابنیه قدیمی چه بوده است؟
1)استفاده از گربه رو 2) موادی چون یونولیت 3)ایزوگام 4)استفاده از پوکه
26:روش شاهدگذاری برای چه کاری استفاده می گردد؟
1)برای شناسایی ترک 2) برای مشخص کردن قسمت های مهم بنا 3) برای قسمت هایی که نتوانیم برداشت کنیم 4) برای قسمت های مرطوب
27:آهن کشی برای کدام قسمت از بنا استفاده می گردد؟
1)سر در ایوان ها 2) گنبدها 3) دیوارها 4) پی ها
28:برای خنثی کردن نیروهای رانشی در ساختمان های دارای ظرافت و تزئینات خاص از کدام روش استفاده می شود؟
1) بتون آرمه 2) آهن 3) دوخت و دوز 4) میل مهار
29:کدام یک از گزینه ها مهم ترین اصل در نگهداری ابنیه فرهنگی- تاریخی میباشد؟
1) مرمت 2) آسیب شناسی 3) احیاء 4) تحکیم
30:در معماری ایران برای تضمین تعادل قوس از چه روش استفاده شده است؟
1) استفاده از پشت بند 2) استفاده از مصالح جدید 3) استفاده از قوس 4) سبک کردن تکیه گاه
31: اساسی ترین بخش قبل از هر اقدام مرمتی چیست؟
1) تشخیص عوامل ضایعه و رفع آن  2) اقدامات حفاظتی  3) تشخیص عارضه 4) انتخاب نحوه تعمیر بنا
32:برای بستن و نگهداری سریع و موقت نیروهای رانشی از کدام ابزار زیر استفاده می شود؟
1)کابل 2) میل مهار 3)آهن کشی 4)کلاف بتنی
33:مصالح مورد استفاده برای خنثی کردن نیروی های رانشی عبارتند از:
1)چوب –بتن آرمه –کابل –میل مهار  -آهن
2)بتن –چوب –میل مهار
3)کامپوزیت –آجر –بتن –چوب
4)آجر –چوب –آهن
34:پیش از هرگونه  اقدامی در جریان  مرمت بناهای تاریخی چه کاری باید ابتدا صورت پذیرد؟
1) پی کنی، عملیات دوخت و دوز در قسمت های مودر لزوم بنا  2)پی کنی-جاسازی مصالح در پی و دیوار 3)عملیات کلاف کشی جهت مهار نیروی های رانشی 4)عملیات حفاظتی –شمع بندی و رفع خطر
35:اساسی ترین بخش از هر اقدام مرمتی تشخیص........یا ........است.
1)ایستایی -پایداری 2)ضایعه –عارضه 3)مجموعه –بافت 4)تغیر شکل – عوامل مخرب
36:کدام از عوامل زیر باعث افزایش  ناشی از یخبندان می شود ؟
1) موریانه 2) باد 3) اقلیم 4)زلزله

 
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی