تبلیغات
میراث زمان - آزمون میان ترم آشنایی با معماری جهان تاریخ:30/01/93 -موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی عرفان

1. اریحا چیست؟
الف) نام شهری در یونان      ب) یکی از تمدن های بین النهرین        ج) دهکده ای در دره رود اردن مربوط به دوره نو سنگی           د) نام شهری در آناتولی
2. اختراع خط منسوب به کدام تمدن است؟
الف) اورارتو          ب) مصر         ج) بین النهرین          د) روم
3. مبنای انتقال دوران قبل از تاریخ  به دوران تاریخ است؟
الف) اختراع آتش       ب) انقلاب نو سنگی        ج) خط نویسی       د) کشت دانه
4. فنگ شویی(Feng Shui) چیست؟
الف) ایده استفاده از مصالح در فرهنگ چین       ب) ایده جهت دهی به ساختمان در فرهنگ چین                                             ج)  ایده جهت دهی به ساختمان در فرهنگ ژاپنی   د) ایده استفاده از مصالح در فرهنگ ژاپنی        
5.  دروازه ایشتار در کجاست؟
الف) دهلی         ب) بابل        ج) بغداد       د) نینوا
6.  موجودات تخیلی و اساطیری که از ترکیب اعضای انسان و حیوان بوجود آمده اند......نامیده شده و در نقش بر جسته های...... زیاد دیده می شوند؟
الف) تندیس- بابل        ب) پیکره- آکد         ج) اسفنکس- آشور        د) اسفنکس- بابل
7. آرامگاه ملکه حتشب سوت در کجا قرار دارد؟
الف) یونان         ب) ترکیه        ج) مصر       د) سوریه
8.  مصطبه چیست؟
الف) قصرهای آشوری است      ب) معبد بین النهرین است        ج) مقبرۀ مصری است      د) معبد مصری است
9. کدامیک از مقابر زیر جزو مقابر صخره ای بنی حسن است؟
الف) مقبره حتشب سوت        ب) مقبره خنوم حوتپ           ج) هرم خوفو         د) مقبره آمون رع
10.  انسان دوره پارینه سنگی از چه طریقی زندگی می‌کرد؟
الف) کشاورزی        ب) کشاورزی و شکار       ج) جمع آوری میوه، دانه گیاهان و کشاورزی       د) شکار و جمع‌آوری غلات  
11.  مهمترین تمدن های بین النهرین کدام یک بوده اند؟
الف) سومر، مصر، یونان و عیلام         ب) آشور، مصر، عیلام و بابل       ج) سومر، آکد، بابل و آشور        د) سومر، بابل، آکد و مصر
12.  ................... و .................... از مناطق اصلی تمدن................... بوده که در حال حاضر در پاکستان امروزی واقع شده اند.
الف) موهنجودارو و هاراپا - چین       ب) موهنجودارو و هاراپا - هند         ج) هاراپا و سانچی- هند       د) موهنجودارو و آشوکا- چین
13.  قدیمی ترین استوپای هند.................. بوده و مربوط به آئین ................... است.
الف) امراواتی- هندو       ب) بارهوت- بودایی         ج)  آشوکا- بودایی          د) امراواتی- بودا
14.  آیین های چین باستان کدامند؟
الف)جین-کنفوسیوسی- بودایی ب) بودایی-کنفوسیوسی- دائوئی ج) هندو-کنفوسیوسی- دائوئی   د) بودایی-کنفوسیوسی- هندو
15.  تعداد طبقات پاگوداها .................. بوده و مربوط به معماری .................... می باشند.
الف) زوج- هند        ب) فرد- هند         ج)  فرد- چین          د) زوج- چین


                                                                                                                            
طبقه بندی: آزمون های کلاسی،

  • سامان | اخبار | خرید اینترنتی